QQ:116364071
群①:6048697
群②:84412300
群③:76863680

您当前位置:首页 >> 颜色 >> 策划正确的配色方案

策划正确的配色方案

更新时间:2007-12-08参与评论

策划正确的配色方案时必须要有一个判断标准,网页设计师策划一个网站需要经过反复多次的思考,而在决定网页配色方案时同样需要经过再三的思量,为了得到更好的策划意见,组织者既应该与合作人员反复进行集体讨论,还应该找一些风格类似的成功站点进行技术分析,一个大型站点是由几层甚至数十层的链接和上百上千种不同风格的网页所构成,所以在需要的时候应该绘制一个合理的层级图。

如果在一个站点配色方案的策划中只凭设计师的感觉来决定最终的配色方案,则成功的机会就会很少,而且即使成功一次,也保证不了下一次同样能够成功。何况一个设计师好的建议在没有任何根据的情况下也不能说服团队中的其他合作成员,萝卜白菜各有所好,如果团队中的每一个成员都执意主张自己的观点,那么这个团队就会一事无成。当然,感觉是设计师的灵魂,没有感觉的设计师就如同一个没有灵魂的躯壳,但光凭感觉也不能够得到好的结果,如果说好的设计等于感觉加一个未知数,那么这个未知数应该就是可以说服其他人的科学合理的理论体系。

柔和的、明亮的、温和的

FFFFCC
CCFFFF
FFCCCC
FFCCCC
FFFF99
CCCCFF
FF9966
FF6666
FFCCCC
FFCC99
CCFF99
CCCCCC
FFCCCC
FFFFFF
CCFFCC
CCFFFF
CCCCCC
CCFF99
FFCCCC
FFFFFF
99CC99
99CCCC
FFCC99
FFCCCC
CCCCFF
FFCCCC
CCFFFF
FFCC99
FFFFCC
99CCCC

柔和的、洁净的、爽朗的

CCFF99
FFFFFF
99CCFF
99CCCC
FFFFFF
CCFF99
CCFFCC
FFFFFF
66CCCC
CCCCFF
FFFFFF
99CCCC
CCFFCC
99CCCC
FFFFCC
CCFFFF
FFFFFF
CCCCFF
CCFFFF
FFFFFF
99CCFF
66CC99
FFFFFF
CCFFFF
6699CC
FFFFFF
99CCFF
CCCCFF
FFFFFF
99CCFF

可爱的、快乐的、有趣的

66CCCC
CCFF66
FF99CC
FF9999
FFFFFF
FFCC99
FF6666
FFFF66
99CC66
666699
FFFFFF
FF9999
99CC33
FF9900
FFCC00
FF0033
FFFFFF
FF9966
FF9900
CCFF00
CC3399
99CC33
FFFFFF
FF6600
993366
FFFF66
666633
66CCCC
FFFFFF
666699

活泼的、快乐的、有趣的

CC9999
FFFF99
666699
FF9900
FFFF00
0099CC
CCCC99
CC3399
99CC00
FF6666
FFFF00
3399CC
CC6600
999999
CCCC33
FF9933
FFFFCC
009933
0099CC
CCCCCC
FF6666
FF6600
FFFF66
009966
CC6633
FFCC99
CC6600
CC0066
009999
FFCC33

运动的、轻快的

FF6666
FFFF00
006699
FF9966
FFFFCC
0066CC
339933
FFCC33
336699
FF9900
FFFFCC
336699
FF6600
CCCC33
336699
99CC33
FFFFFF
0099CC
99CC33
FF6666
336699
336699
FFFFFF
99CCCC
FF0033
333399
CCCC00
33CC99
FFFF00
336699

轻快的、华丽的、动感的

990066
FFCC00
CC0033
FFCC33
333399
FF0033
333399
FFFF00
FF0033
FF0033
006699
FFFF33
FFCC00
009999
CC3366
FF0033
CCCC00
006699
CCCC00
FF9933
663399
FF9933
FFFF00
336699
CC3333
FFCCCC
99CC00
003399
FFFF00
FF6600

传统的、高雅的、优雅的

999933
FFFFCC
CC99CC
CC9966
666666
CC9999
CCCC99
333333
9966CC
CCCC99
666666
CC9999
996699
CCCC99
CC9999
CC9966
999999
666666
339966
CCCCCC
996699
663366
999999
CCCCFF
996699
9999CC
CCCCFF
CCCC99
999999
663300

忠厚的、稳重的、有品位的

FFFFCC
CC9933
336666
336666
996633
CCCC33
336633
990033
FFCC99
333366
669999
996600
993333
CC9966
003300
336633
CCCC99
333366
663300
999933
333333
663366
666666
333366
999900
990033
CC99CC
333366
990033
CCCCCC

传统的、稳重的、古典的

6699CC
663366
CCCC99
990033
CCFF66
FF9900
666699
660033
99CC99
663300
FF9933
FFFF66
990033
006633
CCCC00
660033
999933
660099
993366
333399
666633
996600
CCCC66
666600
009933
CC9900
666666
666633
CCCC33
CC3366

冷静的、自然的

FFFF99
99CC99
666600
996633
FFFF99
99CC66
006600
66CC66
CCFF99
666600
CCCC66
CCFFCC
669933
CCCC33
663300
666633
999933
CC9966
003300
669933
CCCC99
006633
663300
CCCC66
666600
FFFFCC
999999
006633
333300
CCCC99

高尚的、自然的、安稳的

CCCC33
FFFF99
CC9933
CC9966
CCCC66
669999
FF9966
996600
CCCC00
CCCC66
660033
CC6600
CCCC00
666600
CCCCFF
CC9933
009999
FFCC33
999966
CCCC99
339999
99CC99
669933
336633
666633
999933
CC9966
660000
CC9900
CCCC99